ព័ត៌មានថ្មីៗ
 
  ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជិកា សម្រាប់ឆ្មបកម្ពុជា (បច្ចុប្បន្ន)     បើកមើល       ទាញយក
  ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈដំបូង សម្រាប់ឆ្មបកម្ពុជា (បច្ចុប្បន្ន)   បើកមើល      ទាញយក
  ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំបន្តអាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈ   សម្រាប់ឆ្មបកម្ពុជា (បច្ចុប្បន្ន)   បើកមើល      ទាញយក
  គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីស្តង់ដានៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណឡើងវិញ និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈបន្ត (បច្ចុប្បន្ន) បើកមើល   ទាញយក
  ការត្រួតពិនិត្យសម្បទា និង គុណវុឌ្ឍិអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល     បើកមើល    ទាញយក