របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈឆ្មបកម្ពុជា

គណៈឆ្មបកម្ពុជាបានរៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំដើម្បីឆ្លុះបញ្ជាំងពីវឌ្ឍនៈភាពរ​បស់ខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផែនការយុទ្ឋសាស្រ្ត២០១០-២០១៥ ដូចខាងក្រោម៖