ព័ត៌មានថ្មីៗ
  ព្រឹត្តិបត្រស្តីពីការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈបន្ត  បើកមើល
  ផែនការយុទ្ធសាស្រ្ត ២០២១-២០២៥ របស់គណៈឆ្មបកម្ពុជា បើកមើល
  ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈបន្ត ជាឯកសារជំនួយដល់ឆ្មបដែលកំពុងប្រកបវិជ្ជាជីវៈទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា បើកមើល      
  ក្របខណ្ឌនិយ័តកម្មនៃការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈបន្តរបស់គណៈឆ្មបកម្ពុជា     បើកមើល      
  ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំចុះបញ្ជិកា សម្រាប់ឆ្មបកម្ពុជា (បច្ចុប្បន្ន)     បើកមើល      
  ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំអាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈដំបូង សម្រាប់ឆ្មបកម្ពុជា (បច្ចុប្បន្ន)   បើកមើល      
  ទម្រង់ពាក្យស្នើសុំបន្តអាជ្ញាបណ្ណប្រកបវិជ្ជាជីវៈ   សម្រាប់ឆ្មបកម្ពុជា (បច្ចុប្បន្ន)   បើកមើល      
  គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីស្តង់ដានៃការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណឡើងវិញ និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈបន្ត (បច្ចុប្បន្ន) បើកមើល 
  ការត្រួតពិនិត្យសម្បទា និង គុណវុឌ្ឍិអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈសុខាភិបាល     បើកមើល