សម្រាប់សំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន

សម្រាប់សំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មាន សូមទំនាក់ទំនងលោកស្រី ហែម ណាវី  ប្រធាន ក្រុមប្រឹក្សាគណៈឆ្មបជាតិ
អ៊ីម៉េល info.cmccambodia@gmail.com