ស្តង់ដារបស់គណៈឆ្មបកម្ពុជា

យោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈឆ្មបកម្ពុជា  ក្រុមប្រឹក្សាគណៈឆ្មបជាតិមានភារកិច្ចក្នុងការរៀបចំស្តង់ដានៃការអនុវត្តរបស់ឆ្មបក្នុង គោលបំណងដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់វិជ្ជាជីវៈឆ្មប។

     ច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ និងស្តង់ដារបស់ក្រុមប្រឹក្សាគណៈឆ្មបជាតិមានដូចខាងក្រោម៖

១. ព្រះរាជក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតគណៈឆ្មបកម្ពុជា​   បើកមើល  ទាញយក

២. អនុក្រឹត្យស្តីពីក្រមសីលធម៌ឆ្មប  បើកមើល  ទាញយក

៣. ប្រកាសស្តីពីក្របខណ្ឌសមត្ថភាពស្នូលសម្រាប់វិជ្ជាជីវៈឆ្មបក្នុងព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជា   បើកមើល  ទាញយក

៤. កូនសៀវភៅឆ្មប  បើកមើល  ទាញយក

៥. សេចក្តីព្រាងនិតិវិធីស្តីពីការកំណត់ប្រភេទ និងលក្ខខណ្ឌនៃការចុះបញ្ជីឆ្មប​  បើកមើល  ទាញយក

. សេចក្តីសម្រេចស្តីពីលក្ខខណ្ឌនៃការចុះបញ្ជីឆ្មបសំរាប់ឆ្មបបរទេស​  បើកមើល  ទាញយក

៧. សេចក្តីព្រាងស្តង់ដារស្តីពីការចុះបញ្ជីឡើងវិញនិងលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈបន្តសម្រាប់​ឆ្មបក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា​  បើកមើល  ទាញយក

៨. សេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីស្តង់ដារស្តីពីការចុះបញ្ជីឡើងវិញ និងលក្ខខណ្ឌតម្រូវក្នុងការ​អភិវឌ្ឍន៍​វិជ្ជាជីវៈបន្ត​សម្រាប់​ឆ្មបក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា    បើកមើល  ទាញយក

. សេចក្តីណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ថវិការបស់គណៈឆ្មបកម្ពុជា បើកមើល ទាញយក

១០. ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាល ( ថ្មីៗ )   បើកមើល    ទាញយក